Výroční schůze a valná hromada FK Čechie Dubeč

16.08.2023

výkonný výbor Fotbalového klubu Čechie Dubeč, z. s., svolává valnou hromadu, která se bude konat v neděli 27. srpna 2023 v 17.00 hodin na hřišti kopané v kantýně Čechie Dubeč.

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti za rok 2021/2022 a výhled na další období
  3. Výroční zpráva za rok 2021 a 2022
  4. Rozhodnutí o výši členských příspěvků na další období
  5. Rozhodnutí o změně stanov (právo hlasovat na valné hromadě je podmíněno úhradou členských příspěvků)
  6. Odvolání a volba člena kontrolní komise
  7. Volba člena výkonného výboru
  8. Usnesení a závěr


Rozhodnutí valné hromady bude platné za těchto podmínek:

a) při zahájení v 17:30 hod. bude přítomno 50 a více % členů FK starších 18 let;
b) nebude-li půl hodiny po zahájení přítomno 50 a více % členů FK, bude se v 18:00 hod. konat náhradní valná hromada, která bude usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných.